67
   Wednesday
   74 / 46
   Thursday
   75 / 47
   Friday
   73 / 47